ID:

PW:

Lost ID Join
 

 

사이트 이전안내
사이트가
www.knufb.com 으로 이전되었습니다.
이전한 홈페이지에 새로 가입해 주시기 바랍니다.

 

전국리그 2015년 11월 7일 토요일 ...
◈전국리그 2015년 11월 7일 토요일 경북대vs부산대

            1Q   2Q  3Q  4Q  total
경 북 대     7    7   3   0   17
부 산 대     6    8   0   6   20

1Q 7:06   #2                rush /            K NG
1Q 8:25   #28 장효원  87yds pass / #33 박준경 K G
2Q 3:56   #9                rush /            K NG
2Q 6:24   #28 장효원   7yds rush / #33 박준경 K G
4Q 8:53   #2                rush /            K NG